Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en Overeenkomsten die daaruit voortvloeien tussen Pocket-IT te Breda, Kamer van Koophandel onder nummer 67412653 ingeschreven te Breda en haar wederpartijen (“Opdrachtgever”).

Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor Pocket-IT alleen bindend indien en voor zover dat uitdrukkelijk Schriftelijk is aanvaard.

Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Acceptatietest: is een (begrensde) verplichte testinspanning te leveren door Opdrachtgever teneinde het Project af te ronden.
Algemene Voorwaarden: deze voorwaarden, die modulair zijn opgebouwd.
Dienst: de door Pocket-IT te leveren prestatie, waaronder ook ontwikkeling en/of onderhoud van software, applicaties, programmatuur etc. In de Overeenkomst wordt bepaald om welke Diensten het gaat en in deze Algemene Voorwaarden worden nadere regels gesteld voor specifieke Diensten.
Gebrek: het niet voldoen aan de Specificaties.
Gebruiker: de (eind)gebruiker die de door Pocket-IT ten behoeve van Opdrachtgever geleverde Dienst/Project gebruikt.
Hardware: apparatuur die wordt geleverd door Pocket-IT aan Opdrachtgever.
Materialen: bijvoorbeeld(web)applicaties, software, programmatuur, adviezen of rapporten.
Medewerker: een werknemer, freelancer/zelfstandige zonder personeel of een door Pocket-IT van een derde ingeleende hulppersoon, die door Pocket-IT ten behoeve van Opdrachtgever wordt ingezet c.q. werkzaamheden verricht.
Module: een module van deze Algemene Voorwaarden waarin bepalingen zijn opgenomen met betrekking tot een specifiek werkterrein.
Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Pocket-IT een Overeenkomst heeft gesloten. Tevens wordt bedoeld degene die met Pocket-IT daarover in onderhandeling treedt of is, alsmede diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en erfgenamen.
Pocket-IT: het bedrijf Pocket-IT, gevestigd aan de Druivenstraat 41, 4816 KB te Breda en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67412653.
Overeenkomst: de overeenkomst tussen Pocket-IT en Opdrachtgever.
Overmacht: een tekortkoming die de schuldenaar niet kan worden toegerekend, indien zij niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
Project:
de werkzaamheden die Pocket-IT ten behoeve van Opdrachtgever zal verrichten, zoals omschreven in de offerte en/of in de Overeenkomst.
Projectmanagementsysteem: elektronisch systeem dat kan worden gebruikt voor het beheer van het Project en voor communicatie tussen Pocket-IT en Opdrachtgever over de uitvoering van de Overeenkomst.
Resultaten: de resultaten van de werkzaamheden die Pocket-IT op grond van de Overeenkomst uitvoert.
Schriftelijk: onder Schriftelijk valt in deze Algemene Voorwaarden ook e-mail en communicatie per fax, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van het bericht voldoende vaststaat.
Specificaties: de functionele en technische beschrijving van het Project.
Website: https://www.pocket-it.nl